Formalności po zakupie nieruchomości
25.05.2022

Formalności po zakupie nieruchomości

Notariusz – Taksa notarialna

Przeniesienie prawa do lokalu przy zakupie nieruchomości następuje u notariusza. Na jakie koszty związane z przygotowaniem aktu notarialnego musimy się przygotować? Należy uregulować taksę notarialną – wynagrodzenie notariusza, a także 23-procentowy podatek VAT od tej usługi.
Maksymalna wysokość taksy notarialnej jest określona w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 2004 nr 148 poz. 1564).

PCC – Podatek od czynności cywilnoprawnych

Kupując „mieszkanie” z rynku wtórnego nabywca z reguły musi opłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) z tytułu nabycia nieruchomości. Świadczenie to jest wyliczane przez notariusza i wynosi 2% wartości, jaką zapłacono za lokal. To notariusz zgłasza fakt kupna mieszkania do Urzędu Skarbowego, przekazując opłatę za ten podatek. Uwaga: 2% podatku od czynności cywilnoprawnych spoczywa wyłącznie na stronie kupującej.

Odbiór mieszkania

Po otrzymaniu zapłaty, sprzedający (co może zająć nawet kilka dni roboczych) przekazuje nieruchomość. Powinno być ono doprowadzone do stanu, na jaki umówiły się strony w momencie zawarcia umowy.
Odbiór mieszkania zostaje zakończony sporządzeniem protokołu zdawczo-odbiorczego. Nasze biuro nieruchomości przygotowuje taki protokół, w którym znajduje się informacja o stanie liczników, czy też przekazaniu kluczy.

Formularz IN-1

Każda osoba, która nabyła nieruchomość jest zobligowany do zgłoszenia tego faktu odpowiedniemu organowi podatkowemu. Zgłoszenia dokonuje się za pomocą urzędowego formularza (IN-1). Wzór formularza można znaleźć na stronie urzędu gminy (lub miasta) właściwego względem lokalizacji nabytej nieruchomości. Każdy urząd ma własny wzór takiej informacji. Formularz należy wypełnić i złożyć w terminie 14 dni od dnia nabycia nieruchomości. Brak prawidłowego zgłoszenia skutkuje nałożeniem kary grzywny.

Zgłoszenia nabycia nieruchomości można dokonać na różne sposoby:

  • osobiście w urzędzie,
  • za pośrednictwem poczty (list polecony)
  • drogą elektroniczną.

Na podstawie złożonej informacji o zakupie nieruchomości właściwy organ podatkowy wyznacza wysokość podatku od nieruchomości. Następnie podatnika zostaje poinformowany za pośrednictwem poczty w formie listu poleconego.

W przypadku spółdzielczych własnościowych oraz lokatorskich praw do lokali, to spółdzielnia płaci podatek od nieruchomości. Podatek zostaje przeniesiony na lokatorów przez spółdzielnię w postaci czynszu administracyjnego. W praktyce oznacza to dla kupujących brak obowiązku samodzielnego opłacania podatku od nieruchomości oraz zgłaszania nabycia prawa do lokalu.

US

Po zakupie nieruchomości warto również złożyć pisemny wniosek o weryfikację wartości zakupionej przez nas nieruchomości do US. Urząd Skarbowy zweryfikuje cenę z aktu notarialnego za jaką kupiliśmy nieruchomość, sprawdzając czy nie została ona zaniżona. Urząd Skarbowy ma aż 5 lat na to, by zakwestionować cenę z aktu notarialnego, dlatego stosowną dokumentację warto sporządzić tuż po transakcji i zachować przez kilka lat na wszelki wypadek.

Media, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe

Jeżeli przedmiotem transakcji kupna sprzedaży było spółdzielcze prawo własnościowe powstaje obowiązek poinformowania spółdzielni mieszkaniowej o przeniesieniu prawa do lokalu na nowego właściciela. W tej sprawie należy udać się do zarządu spółdzielni. Akt notarialny (kopia) zostanie przesłana do spółdzielni przez notariusza, mimo wszystko niezbędne będzie przeliczenie wysokości należnych opłat z tytułu comiesięcznego czynszu. Analogicznie w przypadku prawa własności, niezbędna będzie wizyta w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej.

Przekazanie mieszkania wiąże się z formalnościami związanymi z przepisaniem umów na dostawę mediów (np. gaz czy energia elektryczna) na nowego właściciela. Tu przydadzą się protokoły zdawczo-odbiorcze.