Zakup nieruchomości przez obcokrajowca – kiedy jest potrzebna zgoda mswia?
20.05.2022

Zakup nieruchomości przez obcokrajowca – kiedy jest potrzebna zgoda mswia?

Kto musi uzyskać zgodę MSWiA na zakup nieruchomości?

Nie każdy obcokrajowiec będzie potrzebował zezwolenia na zakup nieruchomości w Polsce.. Będzie ono niezbędne w przypadku cudzoziemców spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo ze Szwajcarii.
Stosowne zezwolenie, wydawane jest na wniosek obcokrajowca. Zgoda będzie wydana przez MSWiA, jeśli nabycie nieruchomości przez wskazaną osobę nie spowoduje zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego. Zgoda wydawana jest również, gdy nie będą się takiemu zakupowi sprzeciwiać względy polityki społecznej i zdrowia społeczeństwa.
We wniosku o wydanie zgody MSWiA na nabycie nieruchomości przez obcokrajowca należy wskazać i udowodnić istniejącą więź pomiędzy nim a Polską. Nabywana powierzchnia nieruchomości na potrzeby życiowe nie może jednak przekroczyć pół hektara.

Kiedy zezwolenie nie jest potrzebne?

Nie zawsze trzeba wnioskować o wydanie zgody MSWiA na zakup nieruchomości przez obcokrajowca w Polsce.

Nie będzie ono wymagane w takich sytuacjach jak:

  • Nabycie samodzielnego lokalu mieszkalnego, składającego się z pokoi oraz pomieszczeń pomocniczych, zapewniającego odpowiednie warunki mieszkaniowe.
  • Zakup lokalu lub udziału w lokalu przeznaczonym na garaż, jeśli jako nabywca lub właściciel nieruchomości lub samodzielnego lokalu mieszkalnego chce mieć garaż, by zapewnić sobie odpowiednie warunki mieszkaniowe.
  • Nabycie nieruchomości przez obcokrajowca, który mieszka w Polsce co najmniej 5 lat od uzyskania zezwolenia na pobyt stały lub na pobyt rezydenta długoterminowego UE.
  • Nabycie nieruchomości, które wejdą w skład wspólnoty majątkowej, gdy małżonek ma obywatelstwo polskie i cudzoziemiec mieszka w Polsce co najmniej 2 lata od uzyskania zezwolenia na pobyt stały lub na pobyt rezydenta długoterminowego UE.
  • Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca od osoby, która jest jej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem co najmniej 5 lat i jest w dniu nabycia uprawniony do dziedziczenia po tej osobie.

Jeśli cudzoziemiec ma zamiar nabyć nieruchomość znajdującą się w Polsce, może postarać się o tzw. promesę, (ważna przez rok od momentu jej wydania). Promesa jest dokumentem wskazującym warunki do spełnienia dla cudzoziemca, które pozwolą mu ubiegać się o zezwolenie na nabycie nieruchomości. Jeśli warunki zostaną spełnione, to MSWiA nie może odmówić wydania tego zezwolenia, chyba że uległ zmianie stan faktyczny istotny dla rozstrzygnięcia sprawy.